AVUKAT

ÖMER FARUK HANSU

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Ömer Faruk Hansu, Hansu Avukatlık Bürosunun kurucusu ve yöneticisidir.

Ticaret ve şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar hukuku, gayrimenkul hukuku, enerji ve doğal kaynaklar hukuku ve sınaî mülkiyet hukuku alanlarında gerek ulusal ve gerekse de uluslararası girişimcilerin yer aldığı birçok büyük ölçekli projede; projenin tasarımı, finansmanı, uygulanması ve sonrasındaki süreçlerde hukuki danışmanlık hizmeti sağlamış, özellikle de çok taraflı ve büyük çaplı projelerde ihtiyaç duyulan ortak girişim, konsorsiyum, projeye münhasır şirket gibi yapılanmaların hukuki altyapılarının oluşturulmasında ve bu yapıların yürütülmesinde hukuki danışmanlık hizmeti sunmuştur.

Gayrimenkul ve imar hukuku alanında bilhassa kamu [hazine/belediye] ve vakıf arazilerinin proje odaklı geliştirilmesi [satış/kiralama vb.] alanında hem kamu otoritelerine hem de proje geliştiricisi özel girişimcilere ihale, geliştirme, yapım ve işletme aşamalarının tamamında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermiş ve ayrıca bugüne kadar alışveriş merkezi, otel, hastane ve diğer geniş çaplı ve çok amaçlı gayrimenkul yatırımlarının hukuki zemininin oluşturulması, intifa/irtifak hakları ile diğer tüm üst haklarının tesisi ve hukuki uygulaması, yönetim planlarının oluşturulması, kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmelerinin düzenlenmesi ve kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesi konusunda danışmanlık hizmeti vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Gayrimenkul hukuku alanında karşılaşılan ve imar hukukunu ilgilendiren imar planları ve tadilatları, imar uygulaması [parselasyon] işlemlerinin iptali, kamulaştırma ve ecri misil davaları, kaçak yapı ve yıkım davaları, eski eser ve sit alanları konusunda doğan uyuşmazlıklar ve imar uygulamalarının iptali davaları konusunda uzmanlaşmıştır. Enerji hukuku, doğal kaynaklar [su ve jeotermal kaynak] hukuku, petrol hukuku, maden hukuku alanlarında uzmanlaşmış olup bu alanlardaki düzenlemeler ile EPDK, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, MTA gibi düzenleyici ve denetleyici kurumlara yapılan ruhsatlandırma başvuruları, idari yaptırımlarının iptali konularındaki iş ve işlemlerde müvekkillerini temsil etmiştir. Yine enerji alanında yapılan özelleştirme ihalelerinde uluslararası faaliyet yürüten müvekkillerine hukuki değerleme [due diligence] raporu hazırlanması ve ihale sürecinde hukuki hizmetler sunmuştur.

Organize sanayi bölgeleri hukuku, kamulaştırma hukuku, liman hukuku, sanayi hukuku, çevre hukuku alanlarını ilgilendiren bölgelerin ve yapıların kuruluş aşamalarında hem özel girişimcileri hem de kamu kurum/kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmetleri vermiştir. Ülkemizde kurulmuş olan birçok organize sanayi ve teknoloji bölgesinin kuruluşundan işletmeye alınmasına kadar aradaki tüm aşamalarda başvuru, izin alma, ruhsat vb. diğer süreçlerin takip edilmesi ve gerçekleştirilmesine ilişkin iş ve işlemlerde hukuki danışmanlık hizmeti vermiştir. Yine hem organize sanayi ve teknoloji bölgelerinin ilk kuruluş aşamasında kamulaştırma hukukuna ilişkin hem kamu idareleri hem de davalı gerçek kişilere avukatlı hizmeti sağlamıştır.

Hansu Avukatlık Bürosunun kuruluşundan bu yana ülkemizde hukuk firmalarının pek yönelmediği gerek vergi hukuku ve gerekse de dış ticaret ve gümrük hukuku alanlarında ulusal ve uluslararası müvekkillerine vergi incelemeleri, vergi davalarının yürütülmesi ve ithalat-ihracat işlemleri esnasında ortaya çıkan karmaşık hukuki problemlerin çözümü gibi hukukun spesifik alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermiştir.

Av. Ömer Faruk Hansu; Uluslararası Barolar Birliği, Gayrimenkul ve Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER),Türkiye İngiliz Ticaret Odası Derneği (BCCT), Türk Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği üyesidir.

ÜYELİKLERİMİZ

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI DERNEĞİ

Türkiye gayrimenkul sektörünün önde gelen firma ve kuruluşlarını temsil eden organizasyon.

TÜRK BELÇİKA LÜKSEMBURG TİCARET DERNEĞİ

Belçika, Lüksemburg ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol
oynayan bu derneğin üyesidir.

İNGİLİZ TİCARET ODASI DERNEĞİ (BCCT)

121 yıldır İngiltere ve Türkiye arasında ticari lişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynayan ve iyi ilşikilere sahip olan derneğin üyesidir.

International Bar Association

Yerel yasal düzenlemeler ile uluslararası avukatlık arasında köprü vazifesi görmek üzere 09/03/2012 tarihinde kurulan derneğin üyesidir.

Legal500

1987 yılında kurulan ve tüm dünyada doksandan fazla ülkeden seçkin hukuk firmalarının oluşturduğu uluslararası platform Legal 500 üyesidir.

HG Legal Resources

Bağımsız hukuk bürolarının oluşturduğu ilk ve en geniş iletişim ağlarından biri
olan Hieros Gamos üyesidir.

GLOBAL IP ATTORNEYS

Dünyanın çeşitli ülkelerinden fikri mülkiyet hukuku konusunda seçkin hukuk ve patent
bürolarının oluşturduğu uluslararası platform üyesi.

MONDAQ

80'den fazla ülkeden uzman, danışman ve organizasyonun oluşturduğu uluslararası iletişim ağı üyesidir.

IBA

Uluslararası Barolar Birliği üyesidir.

LEGUS

1995 yılından bu yana sadece uluslararası bir iletişim platformu olması dışında üyeleri için gerekli olan her bilgiyi sağlama felsefesini benimseyen hukuk bürosu ağının bir parçasıdır.